Požiarna ochrana

6 posts

Školenie o ochrane pred požiarmi

Školenia o ochrane pred požiarmi a odbornú prípravu členov protipožiarnej hliadky môže vykonávať iba požiarny technik (alebo špecialista požiarnej ochrany) s platným osvedčením. Je to jedna z najdôležitejších častí, ktorá sa musí vykonávať v oblasti ochrany pred požiarmi. V zmysle §20 Vyhlášky MV SR č.121/2002 o požiarnej prevencii sa musia vykonávať školenia zamestnancov pred nástupom do zamestnania […]