Pracovný úraz

Pracovný úraz v zmysle Zákonníka práce je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov. Pracovný úraz nie je úraz, ktorý zamestnanec utrpel na ceste do zamestnania a späť. (§ 195 Zákonník práce).

Pracovný úraz v zmysle Zákona o sociálnom poistení je poškodenie zdravia alebo smrť fyzickej osoby spôsobené nezávisle od jej vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov, ktoré zamestnanec zamestnávateľa utrpel pri plnení pracovných úloh alebo služobných úloh alebo v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh alebo služobných úloh, pre plnenie pracovných úloh alebo služobných úloh a pri odvracaní škody hroziacej zamestnávateľovi. Plnenie pracovných úloh alebo služobných úloh je a) výkon pracovných povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru alebo služobných povinností vyplývajúcich zo štátnozamestnaneckého pomeru alebo služobného pomeru, b)iná činnosť vykonávaná na príkaz zamestnávateľa a c)činnosť, ktorá je predmetom pracovnej cesty alebo služobnej cesty.

V priamej súvislosti s plnením pracovných úloh alebo služobných úloh zamestnanca a)úkon potrebný na výkon práce a úkon počas práce zvyčajný alebo potrebný pred začiatkom práce alebo po jej skončení; tieto úkony nie sú cesta do zamestnania a späť, okrem cesty súvisiacej s vykonávaním služobnej pohotovosti, stravovanie, ošetrenie alebo vyšetrenie v zdravotníckom zariadení ani cesta na ne a späť, s výnimkou vyšetrenia zamestnanca v zdravotníckom zariadení vykonané na príkaz zamestnávateľa alebo ošetrenie v zdravotníckom zariadení pri prvej pomoci a cesta na ne a späť, c)účasť zamestnanca na vzdelávaní, prehlbovaní kvalifikácie alebo na jej zvyšovaní, na ktorých sa zamestnanec zúčastnil na príkaz zamestnávateľa, vrátane školenia alebo vzdelávania organizovaného odborovou organizáciou alebo vyšším odborovým orgánom pre zamestnancov a pre funkcionárov výboru odborovej organizácie, ak sa na nich zúčastňujú so súhlasom alebo s vedomím zamestnávateľa, (§ 8 Zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení).

Pracovné úrazy sa rozdeľujú:

 • pracovný úraz (evidovaný) – bez práceneschopnosti – povinnosť zamestnanca oznámiť zamestnávateľovi zápisom do knihy úrazov
 • registrovaný pracovný úraz – min. trojdňová práceneschopnosť z dôvodu vzniku pracovného úrazu
 • závažný pracovný úraz  – s následkom smrti alebo s ťažkou ujmou na zdraví

Povinnosti zamestnávateľa pri vzniku úrazu

 • po prijatí oznámenia bezodkladne oznámiť vznik závažného pracovného úrazu príslušnému inšpektorátu práce,
 • vykonať potrebné opatrenia, aby nedošlo k ďalšiemu ohrozeniu života a zdravia,
 • zachovať stav pracoviska do príchodu príslušných vyšetrujúcich orgánov, okrem vykonania nevyhnutných opatrení na ochranu života a zdravia alebo na zabránenie veľkej hospodárskej škody (je povinný vyhotoviť dokumentáciu o stave pracoviska potrebnú na vyšetrenie príčin vzniku takej udalosti),
 • zistiť príčinu a všetky okolnosti vzniku pracovného úrazu a iného úrazu,
 • prizvať k zisťovaniu príčin aj autorizovaného bezpečnostného technika,
 • spísať záznam o registrovanom a závažnom pracovnom úraze najneskôr do štyroch dní po oznámení vzniku registrovaného pracovného úrazu
 • záznam o registrovanom a závažnom pracovnom úraze do ôsmich dní odo dňa, keď sa o tomto pracovnom úraze dozvedel, zaslať príslušnému inšpektorátu práce a príslušnej zdravotnej poisťovni
 • oznámenie o poistnej udalosti do troch dní odo dňa, keď sa o tomto pracovnom úraze dozvedel, zaslať sociálnej poisťovni,
 • prijať a vykonať potrebné opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu podobného pracovného úrazu,
 • zaslať príslušnému inšpektorátu práce správu o vyšetrení príčin a okolností vzniku závažného pracovného úrazu (ďalej len ZPÚ) a o prijatých a vykonaných opatreniach na zabránenie opakovaniu podobného pracovného úrazu do 30 dní odo dňa, keď sa o jeho vzniku dozvedel,
 • plniť určené povinnosti zamestnávateľa, ak sa na jeho pracovisku stal pracovný úraz zamestnanca iného zamestnávateľa (oznamovacia povinnosť, zistenie príčiny, prijatie a vykonanie opatrení proti opakovaniu)
 • Ak zamestnanec utrpel pracovný úraz na pracovisku iného zamestnávateľa, je tento zamestnávateľ povinný bezodkladne oznámiť vznik pracovného úrazu zamestnávateľovi poškodeného zamestnanca.

Odporúčam pri každom vzniknutom pracovnom úraze, hlavne , kde je predpoklad práceneschopnosti zamestnanca kontaktovať svojho bezpečnostného technika.