Školenia o bezpečnosti práce

U novoprijatého zamestnanca z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci musí byť splnené:

  • uzavretá pracovná zmluva
  • vstupná lekárska prehliadka vykonaná pred nástupom do zamestnania
  • vstupné školenie zamestnanca z predpisov o BOZP vrátane oboznámenia s bezpečnostnými smernicami a požiarnou ochranou, ktoré vykoná bezpečnostný a požiarny technik pred nástupom do zamestnania
  • zaškolenie na pracovisku: vstupná inštruktáž, oboznámenie s pracovnými postupmi, s návodmi na použitie strojov a zariadení, poprípade oboznámenie s používaním chemických látok, oboznámenie s pracoviskom (zákaz vstupu a pod.). Toto školenie vykonávajú vedúci zamestnanci, nie bezpečnostný technik a musí mať písomnú formu. Takisto sa musí vykonať pred nástupom do zamestnania.
  • ak má zamestnanec nárok na poskytovanie osobných ochranných pracovných pomôcok (musí byť spracovaná smernica), tak ich musí bezplatne dostať od zamestnávateľa od prvého dňa v práci
  • ak si práca vyžaduje odbornú spôsobilosť napr. preukaz na prácu vo výškach, obsluhu vysokozdvižného vozíka, osvedčenie na elektro práce atď. tak samozrejme túto odbornú spôsobilosť musí mať zamestnanec pred nástupom do zamestnania

Je veľmi dôležité, aby sa tieto školenia a lekárske prehliadky vykonávali pred nástupom do zamestnania, nakoľko nie je nič horšie, ak sa stane pracovný úraz zamestnancovi, ktorý nebol zaškolený. V tom prípade sa pravdepodobne určí ako príčina vzniku pracovného úrazu, možné pochybenie zo strany zamestnávateľa.

Ja vykonávam osobne školenia zamestnancov pri nástupe do zamestnania aj v tom prípade, ak je potrebné vykonať, čo len jednému zamestnancovi. V prípade záujmu viem zabezpečiť partnerskou organizáciou školenie aj formou e-learningu.

Opakované školenia zamestnancov z predpisov BOZP vrátane poučenia vedúcim pracovníkom sa musí vykonať do 2 rokov. Z každého školenia musí byť vyhotovený záznam s podpisom účastníka.

Vykonávanie školenia zamestnancov je dané §6 a §7 Zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Vykonávanie vstupných lekárskych prehliadok je dané §6 ods. 1 písm. o) Zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pričom opakované lekárske prehliadky sú dané osobitnými predpismi (napr. pri nočnej práce raz za rok, pri obnove preukazov – 5 rokov atď.)