Požiarny technik

Medzi hlavné činnosti technika požiarnej ochrany (PO) patria školenia zamestnancov, vypracovanie dokumentácie PO, vykonávanie cvičných požiarnych poplachov, vyvesovanie požiarno – bezpečnostných tabuliek, vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok (ja okrem zápisu do požiarnej knihy vyhotovujem aj samostatné správy), vykonávanie kontrol požiarnych uzáverov (požiarne dvere, klapky a pod.), určovanie miest so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom.

Technik PO vydáva povolenia na činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru ako je zváranie, lepenie a pod. Chcem upozorniť, že hlavne na tieto povolenia sa často zabúda, pričom bez písomného povolenia od technika PO sa tieto činnosti nesmú vykonávať.

Vykonáva aj odbornú prípravu členov protipožiarnej hliadky pracoviska, ktoré sa zriaďujú na miestach so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom (napr. sklady horľavých kvapalín), a protipožiarnych asistenčných hliadok, ktoré sa zriaďujú pri činnostiach so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom (zváranie) a na podujatiach na ktorých sa zdržuje väčšie množstvo ľudí. Táto odborná príprava sa musí vykonať pred začiatkom činnosti resp. podujatia.