Dokumentácia požiarnej ochrany

Dôležitou súčasťou preventívnych opatrení je dokumentácia ochrany pred požiarmi. Obsah dokumentácie požiarnej ochrany je ustanovený § 24 vyhláškou MV SR š. 121/2002 o požiarnej prevencii. Dokumentáciu musí vypracovať požiarny technik a tvorí ju:

  • požiarna identifikačná karta (vymedzenie povinností jednotlivých zamestnancov)
  • požiarny poriadok pracoviska (vypracúva sa len pre miesta so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvo, ako sú sklady horľavých kvapalín a pod.)
  • požiarne poplachové smernice
  • požiarny evakuačný plán, ktorý sa skladá sa grafickej a textovej časti
  • požiarna kniha
  • pokyny pre mimopracovný čas
  • doklady o kontrole požiarnych zariadení
  • dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi
  • dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok
  • riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby (projekt požiarnej ochrany, ktorý vypracúva špecialista požiarnej ochrany ako súčasť projektovej dokumentácie stavby)

V objekte s viacerými nájomníkmi vlastník objektu zabezpečí vypracovanie požiarnych poplachových smerníc a evakuačného plánu pre celý objekt. Požiarne poplachové smernice a evakuačný plán sa umiestňujú na vhodných miestach tak, aby boli viditeľné všetkým osobám. Ďalej sa dokumentácia umiestňuje na ohlasovňu požiarov, ktorá sa musí zriadiť. Evakuačný plán sa preveruje raz ročne cvičným požiarnym poplachom.

Dokumentáciu požiarnej ochrany vypracovávam, až po vykonaní obhliadky priestorov, preštudovaní nájomnej zmluvy. Dokumentácia patrí medzi tri základné piliere požiarnej ochrany, ktorými sú okrem dokumentácie aj školenia zamestnancov a kontroly požiarnych zariadení. Medzi najdôležitejší dokument považujem evakuačný plán hlavne jeho grafickú časť, kde musia byť vyznačené smery únikov, rozmiestnenie požiarnych zariadení. S evakuačným plánom sa musia oboznámiť všetky osoby.