Bezpečnostný a požiarny technik

Povinnosť zamestnávateľa mať technika PO a BOZP (buď vlastným zamestnancom alebo dodávateľským spôsobom) je daná § 9 Zákonom č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi a § 22 Zákonom č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Pričom, ak nejde o zamestnávateľa t.j. nemá žiadnych zamestnancov a nemá vo vlastníctve objekt z dôvodu riešenia požiarnej ochrany, tak technika PO a BOZP, školenia a dokumentáciu nepotrebuje. To sa netýka prípadu, ak vykonáva činnosť na pracovisku iného zamestnávateľa, tam musí mať samozrejme školenie od zamestnávateľa na ktorom pracovisku sa zdržuje. Ja ponúkam služby technika PO a BOZP dodávateľským spôsobom.

Hlavnými činnosťami je školenie zamestnancov, vypracovanie dokumentácie, vykonávanie kontrol pracovísk resp. preventívnych prehliadok v dohodnutých lehotách.

pozn.: Technik PO a BOZP nevypracováva projekt požiarnej bezpečnosti stavby k výstavbe, alebo k zmene účelu využitia, o ktoré ho žiada stavebný úrad – to je činnosť špecialistu PO, na čo nemám osvedčenie).

Každý technik PO a BOZP musí mať platné osvedčenie, ktorých platnosť je 5 rokov.

Pre zamestnávateľa je najlepší variant, ak technika požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci má zriadeného v jednej osobne z dôvodu ľahšej komunikácie, organizácie školení zamestnancov a v neposlednom rade sa tieto činnosti vzájomne dopĺňajú. Pričom ja túto činnosť vykonávam osobne, čo je tiež výhoda.