Bezpečnostný a požiarny technik

Činnosť technika PO a BOZP začína pri spustení alebo počas prevádzky (technik PO a BOZP nevypracováva projekt požiarnej bezpečnosti stavby k výstavbe, alebo k zmene účelu využitia, o ktoré ho žiada stavebný úrad – to je činnosť špecialistu PO, na čo nemám osvedčenie).

Hlavnými činnosťami je školenie zamestnancov a vypracovanie dokumentácie PO a BOZP. Ďalšou dôležitou činnosťou je vykonávanie kontrol pracovísk v dohodnutých lehotách, výsledkom kontrol je správa, ktorou informujem zamestnávateľa so zistenými nedostatkami.

Každý technik PO a BOZP musí mať platné osvedčenie, ktoré má platnosť 5 rokov. Moje osvedčenia poskytnem na vyžiadanie.

Povinnosť zamestnávateľa mať technika PO a BOZP je daná § 9 Zákonom č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi a § 22 Zákonom č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Pričom, ak nejde o zamestnávateľa t.j. nemá žiadnych zamestnancov a nemá vo vlastníctve objekt z dôvodu riešenia požiarnej ochrany, tak technika PO a BOZP, školenia a dokumentáciu nepotrebuje. To sa netýka prípadu, ak vykonáva činnosť na pracovisku iného zamestnávateľa, tam musí mať samozrejme školenie od zamestnávateľa na ktorom pracovisku sa zdržuje.

Pre zamestnávateľa je najlepšia možnosť, ak technika požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci má zriadeného v jednej osobne z dôvodu ľahšej komunikácie, organizácie školení zamestnancov a v neposlednom rade sa tieto činnosti vzájomne dopĺňajú. Pričom ja túto činnosť vykonávam osobne, čo je tiež výhoda.