Školenie o ochrane pred požiarmi

Školenia o ochrane pred požiarmi a odbornú prípravu členov protipožiarnej hliadky môže vykonávať iba požiarny technik (alebo špecialista požiarnej ochrany) s platným osvedčením. Je to jedna z najdôležitejších častí, ktorá sa musí vykonávať v oblasti ochrany pred požiarmi.

V zmysle §20 Vyhlášky MV SR č.121/2002 o požiarnej prevencii sa musia vykonávať školenia zamestnancov pred nástupom do zamestnania a následne opakovane do 24 mesiacov. Zamestnanci, ktorí zostávajú na pracovisku po skončení pracovnej doby, ako sú napr. strážnici musia školenie absolvovať raz za 12 mesiacov. Pričom školenie o ochrane pred požiarmi pre osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase, zabezpečuje organizácia pre ktorú sa služba poskytuje.

Je dôležité, aby sa školenia zúčastňovali všetci zamestnanci vrátane dohodárov a brigádnikov. Nakoľko znenie vyhlášky je: „Školeniu podliehajú aj osoby, ktoré sa s vedomím organizácie zdržujú v jej objektoch na účel vykonávania činností pre túto organizáciu“.

Ďalším školením v oblasti ochrany pred požiarmi je školenie členov protipožiarnej hliadky, ktoré sa odborne nazýva odborná príprava. Táto odborná príprava sa vykonáva v zmysle § 23 Vyhlášky MV SR č.121/2002 o požiarnej prevencii pre protipožiarne hliadky pracoviska raz za 12 mesiacov. Požiarna hliadka pracoviska sa zriaďuje pre prevádzky ako sú sklady horľavých kvapalín, lakovne a pod. Pre bežné prevádzky ako sú kancelárske priestory, reštaurácie sa protipožiarna hliadka nezriaďuje. Ja odporúčam zriadiť si evakuačnú skupinu, ktorá ale nie je povinná.

Nesmie sa zabúdať ani na odbornú prípravu členov protipožiarnej asistenčnej hliadky, ktorá sa musí zriadiť na podujatiach, kde je väčšie množstvo ľudí, kde sa bude napr. zvárať alebo vykonávať iná činnosť so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom. Táto odborná príprava sa musí vykonať pred začiatkom podujatia alebo činnosti.

Školenia zamestnancov alebo odbornú prípravu zamestnancov z oblasti ochrany pred požiarmi vykonávam osobne v mieste objednávateľa. Vždy pri školení kladiem dôraz aj na praktickú ukážku používania požiarnych zariadení vrátane obchôdzky priestorov s ukážkou rozmiestnenia požiarnych zariadení, únikových ciest a pod. Čo sa napr. pri školení formou e-learningu nevykonáva.