Dokumentácia bezpečnosti práce

Jednou z dôležitých častí na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je vypracovanie dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Dokumentácia sa vypracováva v zmysle Zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Je veľmi dôležité, aby s dokumentáciou boli oboznámení všetci zamestnanci počas školení a musí byť dostupná všetkým zamestnancom.

Základnú dokumentáciu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tvoria tieto dokumenty:

 • Bezpečnostná smernica: Bezpečné používanie elektrických zariadení
 • Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Bezpečnostná smernica: Požiadavky na odbornú spôsobilosť zamestnancov
 • Bezpečnostná smernica: Pitný režim
 • Menovací dekrét zástupcu zamestnancov
 • Menovanie komisie BOZP (ak má zamestnávateľ viac 100 zamestnancov)
 • Bezpečnostná smernica: Práca so zobrazovacími jednotkami
 • Bezpečnostná smernica: Postup v prípade vzniku pracovného úrazu
 • Prevádzkový predpis v administratíve
 • Bezpečnostná smernica: Požívanie bezpečnostného značenia
 • Bezpečnostná smernica: Práca s bremenami
 • Hodnotenie rizík a nebezpečenstiev
 • Bezpečnostný predpis: Zákaz používania alkoholických nápojov a zákaz fajčenia
 • Traumatologický plán
 • Všeobecné zásady bezpečného správania sa na pracovisku (ktoré sa dopĺňajú o napr. práca na rebríku, upratovanie, pohyb na streche a pod.)
 • Bezpečnostná smernica: zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy a mladistvým zamestnancom
 • Kniha úrazov

Špecifickú dokumentáciu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorá sa upravuje podľa podmienok u zamestnávateľa tvoria tieto dokumenty:

 • Dopravno prevádzkové poriadky (napr. pre sklad, vonkajší areál)
 • Bezpečnostná smernica: na určenie podmienok používania regálov a rebríkov v spoločnosti
 • Bezpečnostná smernica: poskytované osobné ochranné pracovné pomôcky
 • Prevádzkové poriadky pre: sklady, dielňu a pod.
 • Všeobecné zásady bezpečného správania sa na pracovisku (ktoré sa dopĺňajú, napr. práca na rebríku, upratovanie, pohyb na streche, chemické látky a pod.)