Bezpečnostný technik

Rozlišujú sa dva typy bezpečnostných technikov a to: bezpečnostný technik a autorizovaný bezpečnostný technik. Rozdiel medzi nimi je v tom, že kým bezpečnostný technik môže vykonávať svoju činnosť jednoducho povedané pre zamestnávateľov s nižším rizikom ako sú napr. administratívne spoločnosti, autorizovaný bezpečnostný technik môže vykonávať činnosť vo všetkých odvetviach.

Bezpečnostný technik, aby mohol vykonávať svoju činnosť musí mať platné dve osvedčenia a to: osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika (platnosť 5 rokov) a osvedčenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti práce (školenia zamestnancov). Ja som vlastníkom obidvoch osvedčení.

Činnosťou bezpečnostného technika je vykonávanie školení zamestnancov (oboznamovanie a informovanie), vypracovanie dokumentácie, vykonávanie kontrol pracovísk spolu s vedúcimi zamestnancami, šetrenie pracovných úrazov spolu so zamestnávateľom a poradenská činnosť.

Jednou z možných činností autorizovaného bezpečnostného technika je aj vykonávanie koordinátora bezpečnosti na stavbách, ktorého zabezpečuje stavebník v zmysle Nariadenia vlády č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Ja túto činnosť nevykonávam.